ילדי בית העץ | עונה 5 | פרק 10 - הצמח היפני

148 אלפי צפיות102

  כאן חינוכית | לירי קיבלה זרעים מיוחדים מדוד שלה והיא מחלקת לטלילה ולאפרים. השניים מתחרים ביניהם בגידול הצמח המיוחד

  • להורדת יישומון כאן חינוכית◄ bit.ly/37uZbYS
  • להרשמה לערוץ כאן | חינוכית ביוטיוב ◄ goo.gl/DAtpbg
  • עיקבו אחרי כאן | חינוכית בפייסבוק ◄ kann23tv
  • עיקבו אחרי כאן | חינוכית באינסטגרם ◄ kan_kids
  • כאן | חינוכית אתר האינטרנט ◄ www.kankids.org.il
  • עיקבו אחרי כאן | חינוכית בטיק טוק ◄ vm.tiktok.com/JYk512P

  תגובות

  1. qopoy dnon

   איך את רושמים בזה לי אין א. זה

  2. "Hey..."

   פשוט מזעזע

  3. seeni gzty

   רגע איך אפרים וטלילה ישנים עם לא ראיתי אצלהם מיטות ???

  4. mavic pro eyal perez

   רגע איך אפרים וטלילה ישנים עם לא ראיתי אצלהם מיטות ???

  5. ליאנוש

   עעה

   1. qopoy dnon

    יאלופים

  6. ליאנוש

   לירי אפשר תמשפר טלפון שלך

  7. ליאב מירזקנד

   חצופה!

   1. seeni gzty

    יפה הפרק

  8. מלפפוניה‬‎

   איזה בכיין האפרים הזה!!!!

  9. kiwi_ez

   לירי יכולה לתת זרע? כי אני הייתי נותן לה ͡° ͜ʖ ͡°)

  10. מיכל שלום

   ilproject.info/film/jqJ_e5lkyZOb29k/wyd-w.html

  11. ענת מיה

  12. Avigail Boymer

   אם אתם תמשיכו לצלם לנו סידריות ילדי בית העץ בחורף זה היה בעייה כי הייה גשם ובית העץ עשוי מעץ בגלל זה תחשבו איך תצלמו בחורף !! 🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🥰

   1. רויטל אמסלם

    יייייייחחזיזזייזיזזייזזייזזייזזיזיזזיזוזזזיזזייזזיזיזיזיזייזיזזזייזזייזיזיזיזיזיזיזיזגזוזזיזזיזיגוזזיזיזזוזוזזזזזייזזייזיזגוזזיזזײַיזוזזזיזיז לי זיגדזיז׳זזגוזזיווזגזיזזזזיזגזזיזזזשזחזזזזוזזייזיזזחזזזזיזיחזזזזיגוזוזזוזזיזוזזזזזחיזזיזוזזייזזיזוזזגוזזזזיזגוזייזדזיזזזזיזזיזיזיזיזז׳יזייזזײַיזזיזיזזיזיזוזזוזיזגוזוזזזזשגוזוזוזיזיזיזוזזזיזזיזזיוזיזחזגוזיזיוזזזחזזזיוזזייזיזזיזיזזזיזיז לי זכזיזגזיוגזזיזחזזזיזזזיזזשוזזייזזיגזיזחזזגזזגזזגיזייזזייזזזיזוזזזיייזיזזייזזיזיזוזזזיזזוזוזיזייזחזוזזזיזיזוזוזיזיזיזוזגוזזי גג וזיגגוזיזזזוזז לי חזזזחזזיזגשגיזוזזיחזזיזגוזזיזיזזייזוזחזזיזיזיזזגיזיזגייזגוזיזזגיזיזיזזייזגחזזזזכזגזעזגזזזדזזעזםזעםשששזיזזיזחזזיזזזזדגחזיזזזזזזזזזזחזוזחזדזיזיייזזשחזייזזיזײַזיזזזזזזגזזזזיזזייזיחזזחזזזזזיזיזזזזגוזזזזייזזזזגזזגזגזיזוזזחזזיזזז׳זיֹ חיי זחזזזזגחזזיזזזזזיזזזחיזייזחזוזזיזיזוזזזשגזזזחזזזחזזזזזזזזיוזוזזיזיזגוזיזיזחזזחזזחזזחזזזחזזזגזגזדזחזוזחזיזזגזגזזיגזייגחזזגחזזיגזיזזיוזזיזיזייזחזזזזזיזיזגוזזזייזוזזיזזיזגוז חייב חזוזזזזגזוזזיזזזחזזזיזזזחזזייזזחזזז חיי יזזגחזזיזזייז חיי זזזזיזזחזז חיי וזזזזזייזיזיזזייחזחזזחזזחזזזזזזזג חיי זגיזזזזזזזזיזיגזזזזזזזזיזיז חיי חזזזשזיייזזזזוזזיזוזזזיזזזז׳ייזיייזיזזדחזזגזחזזזזזזזזזחזזזגיזיזזזגגזיזיחזזגחזזחגחזז׳זײַזזזזזיזזזשחזחז חייב זײַזיגחזיזחזזדיזיזייזחגחזזזזחזחזז׳זז׳ז׳זייזזזיזזיזז גג יז׳זזייז׳זחזזזזזיז׳יזחזחזחז חיי זגדזגזגזיחזזגגחזחזחזזגגזחזחזחזזחז חיי יזזייזזיזיזזיזזזחזזזזזזזז׳זייזיזזיזיזזגזזזזזחזזזייזזזזחזזחזזיזזייזיזזזיזזזזייזזזיזיזיזזיחזיזיזזיזזחזזחז חג חיי זגזייז חיי גג חזחזזזשחזזגזיזזייזיזיזזידזיזחזזזזזחזגחזזחזגחזחזיזחזגזיזזזזייחזגחייזיזיזייײַיד חיי פיי םעעםכםםעםםעםכםםםכםםגםםכםגפ חיי זיזזידז׳זגחזזחזיזזיזזזשז חיי זגזגחזזידזח חג זיזזיזיחז חיי שחזיזזחזזזיזזשחזזייזחזזחזגחזזחזחזחזזייחגזגחיזזיגזזזגחזזזחזזיזייזזייחזחגזזיחזזיזיזזיגזיזחזזזחזזזזיזזיזזייזחזזזזיז׳זיזזייז׳םיםיגםגםגיםגגגםםככגןדע֫דזעעפ8דגכעגעםעעעדדעכגגכעעםכםעזכעעעגעכעכםיגןככגכיכםעגייןכןןכיחככןןכםכןכזיייןגגןכטגכןםככןכגםכייםכככןגןןןעגןכיזםכגגחגגגיםכחחכןיײַיגגככםגגיגגםגגםחגגןיגםגיחזדזיזחזזזזייזיזחזחזזשזזי חג חזזזייזחזחזזזיזזיגזחזזזזחזגזיזד חיי זזזגיזשזזחזזגזג חייב זזגחזגגזגג חיי זיזגזזייזזש חיי גזיגגזשגחזזיזדדגחזזיזחזיזזחזחזחזדד חיי זגזגיזיחזחידג ליש יזזיזזייזגיחזח׳גכ֫עיםםעםםםעעםםםכםוזכםגיםםעם֫םםםגםוע9חגגע9גגגגגעםםלםעֹםםםיםזעםגםםעגיעגגיגםגםגיגעעחגיםםגםגיגגגםילגגגחגגגגגגכגםכגכגןכיןןכםןםכןןכןזדןןעןןככןםןםןכןסגןכןןןכעםגןכיז׳כםכןןכיזכןןכיכיזכיגכײַזז׳גז׳גגגגגגגגגגגגלגכיםגגןיםגפליזיךךכךז׳זז׳זז׳זזזזכעכז׳כזגזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזכעזזזזזיזיזזיייזזזזייזיחזגחזיזזגחזיחגחזחזזייזיחזזיזייזיזזזיזיזיחגזיזיזיזזיזיזזזיזייזיזחזזגחזכזיגדחזחזשחזזחזחזזגגזייזיז׳ישישיששיחשששייחששחשששיששחשחשששיששיישיישחשששחשיחשישחשיששגשחשחששישישגשגשגגשחששגשחשגשחששיששחשיחיחיייייגגיגחשגשגיישישגשגגשישגחששששחחששזזחגייגייזחחיזיחזיחיזזחזייזגחזיגיגזחזזחחזילגזייזייזגחזיזזיזיזיזיגחגזזלזגזיזזיזחזזזיזחזזגדזזזיזזחזחזזזחז׳זזיחחזזיגילזחחחזח׳יחזחיזזח׳יגגגגגז׳זיזחייזזיזחזיזחזיגזיזחז׳ישיששגחששששששיְְְְששיששישְשששְששייזזזיזייזיזיזיזזזיזיזחזזזזחזזזייזיגזשזיזחזייחזחיזגיזיזיזיחזיזחזזחיזיייחזזחזיזיזיזיזיזזז׳ז׳זזיזז׳גז׳ךזחזגגחזיזיחזזיייזיזזייזיזזזייזזחזזיזזזיייזיזיזייזייזיזיזזיזיזזזיזזזזיזיזיזיזיזזיזיזיזיזיגזיז׳ז׳ז׳יזיזיזגזיזיזזזגחזחגחזזזיזגעףיגעחגיגיגחףזזיזיזזזייזיזזזייזייחיגךגיזזיזיזיזזחרזחגגךיששעףדךלףךלף ליש ףףגג׳גגגדגג׳גכג גגששת גש

  13. My Hero Academia

   טלילה זוכת שהיית בבית הכלבים

  14. kiwi_ez

   זרעון קסום מיפן של קואיצ'י קון

  15. נתנאל בנימין

   יש לזה אגדה יפנית אמיתית

   1. kiwi_ez

    ספר

  16. יוסי לובק

   סדרה מושלמת

  17. יוסי לובק

   פרק מושלם

  18. חגחג חחחלךך

   בבקשה תעקבו אחרי מעיין שמואל זאת אחותי והחלום שלה זה להגיע ל1000

  19. ירין נובק

   יאלופים

  20. Eila

   איך את רושמים בזה לי אין א. זה

  21. Eila

   יפה הפרק

  22. Eila

   מושלם

  23. נועה לוי

   וו איזה סדרה מדהימה איזה יפים הפרקים שלכם ממש פרקים שווים

  24. D.

   עוד פרקים

  25. ariel rel

   איזה סוף קורע

  26. יהודה אדוניה

   עכשיו אני רואה את הפרק בחושך שותה שלוקים אוכלת פופקורן פיצה וצ׳יטוס גבינהה

  27. נעמי בן אליעזר

   עוד פרק בוקשה

  28. X_OR_X KING

   לפני שעהה

  29. רבקה בהר

   פרק פצצה 💖😜👌

  30. אלין

   פעם ראשונה שאפרים אומר נוסף ולא נוספי

   1. עוז

    חחחחחח צודקת

   2. מאיה רובין

    מתי הוא אמר נוסך

  31. ayala cubing

   פרק ממש טוב מי שחושב כמוני לייק

  32. Nona Chanel

   חחחל

  33. pro tanki online

   מצד שני

  34. אליה שינווה

   אההה

  35. pro tanki online

   אני רואה את השידור רק עכשיו

  36. itzik levy

   עכשיו זה עלה

  37. רבקה בהר

   עוד 10 שניות ♥️

  38. יהלי דהן

   941 ממתינים

  39. לירז פרדה

   עוד מעט מתחיל😁😁😁

  40. לירז פרדה

   עוד דקה ו30 שניות

  41. איגי מהמיק

   מתחיללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל

  42. Nona Boer

   ראיתי את זה בכאן כינוכית

   1. דני בוי

    גם אני יש בכאן חינכית פרק 11

  43. שרה חנוכה

   852 ממתינים

  44. Maayan Miller

   עוד כמה שניות

  45. Liel Azulay

   עכשיו 630

  46. Liel Azulay

   583 ממתינים

  47. Maayan Miller

   עוד שלוש דקות

  48. Liel Azulay

   עוד 4 דקות

  49. מירב חגבי

   מי שחושב שילדי בית העץ הסדרה הכי טובה בכאן חינוכית שישים לייק

  50. Liel Azulay

   יאללה כתבו בתגובות

  51. איגי מהמיק

   תגובה שלושים ושש עוד 5 דקות מתחיל הפרק

  52. Idan Samohian

   מתי זה מתחיל ?

   1. נועה לוי

    חחחחח

   2. מאיה שריקי

    עוד 40 שניות

   3. לינור מיכאלי

    עוד 3 דקות

  53. Idan Samohian

   אני

  54. מיטל בורנשטיין

   מחכה שזה יעלה

  55. ayala cubing

   מעניין עם יפנים צופים

   1. ori gez

    חחח

  56. ליטל בלגזל

   אני כבר ראיתי

  57. Adel Ahmetov

   נונונונונו

  58. mishel

   תורידו את אפליקציה כאן חינוכית והפרק יצא שם כבר מי מיזמן אני כבר ראיתי את הפרק זה🥰👍

   1. נסיכה מהמיק

    יש לי את האפליקציה כאן חינוכית . וגם אני ראיתי את הפרק הזה זה יצא לפני שיצא ביוטיוב

   2. Michael Raz

    גם אני

   3. keyt🌟

    גם אני

  59. rina kozokaro

   מי שרוצה שיעלה עבר הפרק שיתן לייק!!😋😆

   1. rina kozokaro

    כבר לא עבר

  60. TALIA SLIME BLOG

   ראיתי כבר את הפרק לפני ארבע ימים

   1. TALIA SLIME BLOG

    אני לא רואה פה את הפרק !

   2. gaya

    אין מצב

   3. Larisa Reizenson

    אז למה נכנסת לראות גם ביוטיוב?

  61. יהלי שורץ

   מחכה ל שתיים הצרים

   1. Gal Chen

    בצהריים

   2. gaya

    למה?

  62. לינור מיכאלי

   כן

  63. עמוד לאנה זק ולנועה קירל

   יכיימגיבצהמ ה בחגירצ2ת

   1. לינור מיכאלי

    את רשמת בטעות?

  64. דנה גמליאל

   מי שמחכה שיתן בליק

   1. ליטל בלגזל

    תורידי כאן חינוכית ואז את. לא. תחכי

  65. דנה גמליאל

   גם אתם מחכים

   1. לביא ברקאי

    לא

   2. שוהם כץ

    כן

  66. Meital Majpud

   מדובר שלירי היתבלבלה בימקום עציץ לחרוז

   1. Meital Majpud

    @Shira Nissim יופייייי

   2. Shira Nissim

    @Meital Majpud סבבההה

   3. Meital Majpud

    @Shira Nissim שלא תיתערבי.

   4. Shira Nissim

    @Meital Majpud בסדר מה את רוצה

   5. Meital Majpud

    @Shira Nissim אל תיתערבייי

  67. ינאי גוזלן

   תזכרו אותי אני התגובה השלישית3️⃣

  68. Libi the queen

   עוד כמה שניות

   1. linoy eini

    עוד 15 שעות לא שניות

   2. 💚Tohar & Toffi💚

    עוד מליון שעות